Praktyki studenckie – Ekoenergetyka

Koordynator ds. Praktyk na kierunku Ekoenergetyka
Dr inż. Andrzej Fiszer
Katedra Inżynierii Biosystemów
Pokój: A6
Telefon: 61 8487077
Email: andrzej.fiszer@up.poznan.pl

Studenckie praktyki zawodowe na kierunku EKOENERGETYKA

Studenckie praktyki zawodowe są realizowane zgodnie z Uchwałą nr 156 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Zarządzeniem nr 43/2014 Rektora UPP z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury organizacji studenckich praktyk zawodowych. Termin ich realizacji przedstawiono poniżej.

Praktyka zawodowa I

 • studia dzienne pierwszego stopnia – na 4. semestrze,
 • studia niestacjonarne pierwszego stopnia – na module pn. „Obsługa maszyn w OZE”, na którym stwarza się warunki uzyskania efektów kształcenia oraz punktów ECTS przypisanych dla praktyk zawodowych.

Praktyka zawodowa II, zwana dalej „dyplomową”

 • studia dzienne pierwszego stopnia – na 6. semestrze,
 • studia dzienne drugiego stopnia – na 1. semestrze,
 • studia niestacjonarne pierwszego stopnia – na 6. semestrze,
 • studia niestacjonarne drugiego stopnia – na 2. semestrze.

W przypadku praktyki zawodowej studentka/student realizuje indywidualny program praktyki dostosowany do możliwości i specyfiki zakładu pracy w oparciu o Ramowy program praktyk. Zaliczenia praktyki wraz z wpisem do protokołu w wirtualnym dziekanacie dokonuje Koordynator studenckich praktyk zawodowych na podstawie pozytywnej opinii zakładu pracy i prawidłowo wypełnionego Dziennika praktyk. Studentce/studentowi może być zaliczona praktyka zawodowa jeżeli uczestniczy ona/on w danym semestrze w programach stażowych organizowanych przez Uczelnię, bądź zakłady pracy na podstawie innych umów. Decyzję w tej sprawie podejmuje każdorazowo Dziekan lub Koordynator studenckich praktyk zawodowych.

Praktyka dyplomowa jest realizowana przy współpracy z promotorem pracy dyplomowej (inżynierskiej i magisterskiej) i zaliczana wraz z wpisem do protokołu w wirtualnym dziekanacie przez Koordynatora studenckich praktyk zawodowych na podstawie pozytywnej opinii promotora (i zakładu pracy, jeżeli praktyka dyplomowa wykonywana była poza Wydziałem Iżnynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej – w tym przypadku obowiązuje umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej) oraz prawidłowo wypełnionego Dziennika praktyk. UWAGA! Nie przewiduje się zwolnień z obowiązku odbycia praktyki dyplomowej.

W ramach obu praktyk studentkę/studenta obowiązuje każdorazowo 120 godzin pracy własnej, które mogą być realizowane w cyklu 4. tygodniowym (np. w okresie wakacyjnym) lub w trakcie trwania semestru, dla którego przypisany jest moduł „praktyka zawodowa” i „praktyka dyplomowa”.

Studentka/student jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia NNW na czas odbywania praktyki zawodowej.

Terminarz:

 • do 15 maja – dostarczenie koordynatorowi ds. praktyk wniosków o odbycie praktyki zawodowej
 • do 12 czerwca – dostarczenie koordynatorowi ds. praktyk dwóch egzemplarzy umowy o organizację
  studenckiej praktyki zawodowej
 • do 4 września – przekazanie koordynatorowi ds. praktyk dokumentacji odbytych praktyk
 • do 11 września – zaliczenie praktyk z wpisem do protokołu w Wirtualnym Dziekanacie

Pliki do pobrania:

Firmy stale współpracująceAktualne oferty staży i praktyk również na
wyszukajprace.pl