Dzieje uniwersyteckich studiów
inżynierii rolniczej w Poznaniu

Uniwersytet Poznański

1919 Powołanie Wszechnicy Piastowskiej wraz z Wydziałem Rolniczo-Leśnym
1920 Przemianowanie Wszechnicy Piastowskiej na Uniwersytet Poznański
1921 Powołanie Katedry Mechaniki Rolniczej na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Pierwsze wykłady prowadzono z zakresu maszyn rolniczych ze studentami Sekcji Rolniczej. Wykładowcami byli profesorowie: Tadeusz Świerzawski, Wacław Wakar, Zygmunt Jackowski, Stefan Biedrzycki i Jerzy Wierzbowski.
1945 Powołanie Zakładu Maszynoznawstwa Rolniczego na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego reaktywowanego po II wojnie światowej. Zakład realizował zajęcia dydaktyczne z maszynoznawstwa rolniczego.
1950 Ustanowienie Katedry Mechanizacji Rolnictwa z Zakładem Mechanizacji Rolnictwa na Wydziale Rolniczo-Leśnym.

Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu

1951 Utworzenie, decyzją Rady Ministrów, Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu po wydzieleniu z Uniwersytetu Poznańskiego.
1951 Powołanie Katedry Maszynoznawstwa Rolniczego na Wydziale Rolniczym, utworzonej z Katedry Mechanizacji Rolnictwa i Zakładu Mechanizacji Rolnictwa przeniesionych z Uniwersytetu Poznańskiego (kierownikiem mianowano mgr Stanisława Weresa). Katedra mieściła się na terenie Ogrodów Szkolnych Wyższej Szkoły Rolniczej przy ulicy Dąbrowskiego 169/171. Katedra prowadziła nauczanie maszynoznawstwa rolniczego na Wydziałach Rolniczym, Ogrodniczym i Zootechnicznym.
1955 Rozpoczęcie budowy kompleksu naukowo-dydaktycznego dla Katedry Maszynoznawstwa Rolniczego przy ulicy Wojska Polskiego 50.
1957 Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego kontynuuje działalność w nowym zespole budynków, stanowiącym do dzisiaj podstawową bazę naukowo-dydaktyczną inżynierii rolniczej.
1960
1961
Utworzenie Katedry Mechanizacji Rolnictwa z Katedry Maszynoznawstwa Rolniczego. Opiekę powierzono kuratorowi prof. dr J. Dorywalskiemu, ówczesnemu kierownikowi Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin. Od 1964 roku Katedrą kierował prof. S. Weres.
1961 Uruchomienie na Wydziale Rolniczym: Katedry Maszynoznawstwa Rolniczego wraz z Zakładem Maszynoznawstwa Rolniczego. Kierownikiem mianowano prof. dr Zbisława Martiniego.
1966 Powołanie Oddziału Mechanizacji Rolnictwa przy Wydziale Rolniczym oraz kierunku studiów Mechanizacja Rolnictwa (studia dzienne) (Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 1966 roku). Pierwszy nabór studentów.
1970
1971
Powołanie Instytutu Mechanizacji Rolnictwa z dwoma katedrami: Katedrą Mechanizacji Rolnictwa i Katedrą Maszynoznawstwa Rolniczego. Mianowanie na stanowisko dyrektora doc. dr Witolda Woyke. Nauczanie na kierunku Mechanizacja Rolnictwa realizowała kadra naukowa Instytutu, Wydziału Rolniczego, Politechniki Poznańskiej, Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1971
1972
Ustanowienie w miejsce Katedr zespołów dydaktycznych: mechanizacji rolnictwa (kierownik mgr K. Kowalski), mechanizacji ogrodnictwa (dr A. Kintzi), mechanizacji produkcji zwierzęcej (dr W. Woyke), maszynoznawstwa rolniczego (prof. S. Weres), motoryzacji (doc. dr Z. Topolski), technologii i organizacji napraw (dr H. Żdanowicz) i eksploatacji maszyn rolniczych (dr T. Sęk).
1971 Nadanie pierwszym absolwentom Oddziału Mechanizacji Rolnictwa tytułu zawodowego mgra inż. mechanizacji rolnictwa.

Akademia Rolnicza w Poznaniu

1972 Przemianowanie Wyższej Szkoły Rolniczej na Akademię Rolniczą w Poznaniu.
1974 Powołanie Studenckiego Koła Naukowego Mechanizatorów Rolnictwa przy Oddziale Mechanizacji Rolnictwa funkcjonujące aktualnie jako Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej dla poszerzania wiedzy i zainteresowań naukowo-badawczych studentów z zakresu inżynierii rolniczej.
1975
1976
Powołanie Zespołów Naukowo-Dydaktycznych w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa w miejsce zespołów dydaktycznych.
1978
1979
Ustanowienie Zakładów w miejsce Zespołów naukowo-dydaktycznych.
1980 Zmarł Stanisław Weres, wykładowca, organizator nauczania techniki rolniczej i wieloletni kierownik Katedry Mechanizacji Rolnictwa.
1992 Przekształcenie kierunku studiów Mechanizacja Rolnictwa na kierunek Technika Rolnicza, a następnie na kierunek Technika rolnicza i leśna.
1995 Powołanie studiów niestacjonarnych na kierunku Technika rolnicza i leśna.
1998 Utworzenie na kierunku Technika Rolnicza i Leśna trzech specjalności: Technika rolnicza, Ekonomika i organizacja usług technicznych w rolnictwie oraz Informatyka w inżynierii rolniczej.
1999 Przeprowadzenie w Poznaniu II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie”, zorganizowanej przez Instytut Mechanizacji Rolnictwa, aktualnie współorganizowanej z ośrodkami naukowymi w Lublinie i Krakowie.
2000 Nadanie Instytutowi Mechanizacji Rolnictwa nowej nazwy Instytut Inżynierii Rolniczej.
2004 Przejęcie przez Instytut Inżynierii Rolniczej organizacji Letniej Szkoły Inżynierii Systemów Rolnictwa, odbywającej się cyklicznie w Boszkowie
2005 Uzyskanie przez Wydział Rolniczy uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.
2006 Utworzenie na kierunku Technika Rolnicza i Leśna czwartej specjalności – Inżynieria agroenergetyki
2007 Podjęcie działalności Studenckiego Koła Naukowego Informatyków w Instytucie Inżynierii Rolniczej (utworzonego w Katedrze Metod Matematycznych i Statystycznych w 2004 roku) w celu rozwijania zainteresowań studentów w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych i ich zastosowaniem w rolnictwie.
2007
2008
Uruchomienie makrokierunku Informatyka i Agroinżynieria, funkcjonującego od roku ak. 2009/2010 jako kierunek studiów.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2008 Przemianowanie nazwy Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
2009 Uzyskanie przez Wydział Rolniczy uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria rolnicza.
2009 Pierwszy nabór studentów na powołany makrokierunek studiów Ekoenergetyka, funkcjonujący od roku ak. 2010/2011 jako kierunek studiów.
2010 Przemianowanie Wydziału Rolniczego na Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii.
2010 Uruchomienie w Instytucie Inżynierii Rolniczej studiów podyplomowych Świadectwa i Audyt Energetyczny.
2011 Inauguracja na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu konferencji naukowej nt. „Aktualne problemy inżynierii biosystemów”, organizowanej cyklicznie przez Instytut.
2012 Nadanie Instytutowi Inżynierii Rolniczej nowej nazwy Instytut Inżynierii Biosystemów.
2013 Powołanie Studenckiego Koła Naukowego Ekoenergetyki dla studentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii z zachowaniem ochrony środowiska.
2013 Zmiana nazwy kierunku Technika Rolnicza i Leśna na Inżynieria Rolnicza
2017 Uruchomienie w Instytucie Inżynierii Biosystemów studiów podyplomowych Agrotronika
2018 Pierwszy nabór studentów na nowy kierunek studiów Informatyka stosowana
2019 Dostosowanie programów wszystkich kierunków studiów do wymogów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
2020 Połączenie Instytutut Inżynierii Biosysytemów z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Gospodarki Odpadami
pod nową nazwą Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej. Zmiana Instytutu w Katedrę Inżynierii Biosystemów.

Dotychczas kierowali Instytutem:

- doc. dr Witold Woyke (1970 – 1975)
- prof. dr hab. Ryszard Ganowicz (1975 – 1978)
- doc. dr Witold Woyke (1978 – 1981)
- dr Jan Adanowicz (1981 – 1984)
- doc. dr hab. Jan Frużyński (1984 – 1987)
- doc. dr Eugeniusz Wojtowicz (1987 – 1990)
- prof. dr hab. Adam Krysztofiak (1991 – 2011)
- prof. dr hab. Jacek Przybył (2011- )

Prodziekani Wydziału Rolniczego wywodzący się z Instytutu:

- prof. Stanisław Weres
- doc. dr Zbigniew Topolski
- prof. dr hab. Tadeusz Sęk
- prof. dr hab. Marian Lipiński
- prof. dr hab. Leszek Piechnik
- prof. dr hab. Jacek Przybył
- dr hab. Piotr Rybacki


Opracował: prof. dr hab. inż. Zbigniew Błaszkiewicz, absolwent Oddziału Mechanizacji Rolnictwa z 1973 roku
Wersja zaktualizowana.