EKOENERGETYKA

Kierunek stwarza studentom możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej ochrony środowiska. Jego charakter i specyfika umożliwiają absolwentom projektowanie i eksploatację obiektów technicznych nadzorowanie procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w produkcji tzw. zielonej energii.

PERSPEKTYWY PO STUDIACH:

 • Projektowanie instalacji OZE,
 • Zarządzanie instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii,
 • Doradztwo ekoenergetyczne,
 • Uprawa roślin energetycznych,
 • Produkcja paliw z biomasy,
 • Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z usługami, handlem i produkcją energii pochodzącej z OZE,
 • Administracja państwowa i samorządowa (ochrona środowiska).

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 • Czas trwania: 7 semestrów (S), 8 semestrów (NS)
 • Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Tytuł zawodowy: inżynier

Absolwent kierunku posiada wykształcenie bazujące na m.in.: technologii wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz stosowane sposoby jej konwersji na biopaliwa; pozyskiwaniu biogazu oraz projektowaniu, budowie i eksploatacji biogazowni; technologii pozyskiwania energii ze źródeł geotermalnych; projektowaniu i eksploatacji farm wiatrowych; projektowaniu i eksploatacji paneli słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

  Program studiów stacjonarnych od 2012/2013
  Program studiów stacjonarnych od 2017/2018
  Program studiów stacjonarnych od 2019/2020
  Program studiów niestacjonarnych od 2012/2013
  Program studiów niestacjonarnych od 2019/2020

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 • Czas trwania: 3 semestry
 • Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu kierunku Ekoenergetyka przygotowują się do realizowania prac i projektów o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwenci studiów magisterskich uzyskują wykształcenie, które daje im atrakcyjny i pożądany na rynku pracy zawód związany z pozyskiwaniem i produkcją energii ze źródeł odnawialnych.


  Program studiów stacjonarnych od 2014/2015
  Program studiów stacjonarnych od 2019/2020
  Program studiów niestacjonarnych od 2014/2015
  Program studiów niestacjonarnych od 2019/2020