Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej

INFORMACJE O PTIR

Potrzeba integracji krajowego środowiska inżynierii rolniczej przyczyniła się do powołania w 1991 r. Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej PTIR (https://ptir.org/).

Celami Towarzystwa jest:

 • inspirowanie i podejmowanie myśli technicznej przyczyniającej się do rozwoju gospodarki żywnościowej w Polsce,
 • inicjowanie i popieranie prac naukowo-badawczych rozwojowych i doświadczalnych oraz innych opracowań w dziedzinie inżynierii rolniczej,
 • udział we wdrożeniach innowacji i postępu technicznego w kompleksie gospodarki żywnościowej,
 • popieranie i udział w zakresie kształcenia i dokształcania specjalistów wszelkich szczebli w dziedzinie inżynierii rolniczej.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 • organizowanie spotkań, konferencji oraz zjazdów krajowych i zagranicznych,
 • inicjowanie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy osobami zainteresowanymi inżynierią rolniczą,
 • działalność szkoleniową, odczytową oraz inną działalność popularyzatorską prowadzoną między innymi za pośrednictwem środków masowego przekazu,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie działalności gospodarczej tj. wykonywanie prac naukowych, analiz, ekspertyz oraz przygotowanie i prowadzenie produkcji prototypowej,
 • nawiązywanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami nauki i praktyki w dziedzinie inżynierii rolniczej,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów zagranicznych z osobami i stowarzyszeniami realizującymi takie lub podobne cele,
 • inne formy działalności zgodne ze statutem.

Siedziba Zarządu Głównego ZG PTIR mieści się w Krakowie na ul. Balickiej 116B, a więc na terenie kampusu Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Z kolei oddziały terenowe powołano w Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Jednym z liczniejszych i aktywniejszych jest Oddział Poznański OP PTIR, któremu prezesował w kadencji 2016-2019 prof. Zbyszek Zbytek.

Nowy zarząd okręgu tego oddziału na kadencję 2020-2023 wybrano na początku listopada. Tworzą go pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (prezes, sekretarz i skarbnik) oraz członkowie (dwóch z Politechniki Poznańskiej i po jednym z Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy).

Skład nowego Zarządu PTIR Oddziału Poznańskiego na kadencję 2020-2023 tworzą (stan na 18.11.2019):

Przewodniczący:    prof. UPP dr hab.Karol Durczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Sekretarz: dr hab. Maciej Zaborowicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Skarbnik: dr Dawid Wojcieszak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Członkowie: dr hab. Jarosław Selech, Politechnika Poznańska
  dr Wojciech Rzeźnik, Politechnika Poznańska
  dr Jerzy Kaszkowiak, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
  mgr Tomasz Szulc, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
  prof. dr hab. Piotr Boniecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  dr inż. Kamil Witaszek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Na dziś OP PTIR liczy 51 członków z ośrodków naukowych, ale także z przemysłu. Działalność PTIR ma charakter społeczny „pro publico bono” i „non profit”.

 Zapraszamy wszystkich sympatyzujących działalności PTIR do składania deklaracji członkowskich.

POBIERZ DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO PTIR

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna zainteresowana problematyką inżynierii rolniczej w kompleksie gospodarki żywnościowej, której działalność związana jest z tą dziedziną. złonka zwyczajnego przyjmuje zarząd oddziału na podstawie pisemnej deklaracji kandydata zaopiniowanej przez dwóch wprowadzających członków zwyczajnych Towarzystwa. Z kolei członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe dla tej działalności i zostanie przyjęta przez ZG. Z członkiem wspierającym zawiera się stosowne porozumienie.

Prezes Poznańskiego Oddziału PTIR,
Prof. UPP dr hab. Karol Durczak

Adres oddziału:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Katedra Inżynierii Biosystemów,
ul. Wojska Polskiego 50
60-627 Poznań.