Zastosowanie Technologii Informacyjnych w Rolnictwie

Ogólnopolska konferencja pt. "Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie" organizowana jest - od 1998 roku - cyklicznie, raz w roku. Organizatorami bezpośrednimi konferencji są: Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Katedra Podstaw Techniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki wraz z Katedrą Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Podstaw Rolnictwa Uniwersytetu Roniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Patronat nad konferencją objęły: Komitet Techniki Rolniczej PAN, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Polskie Towarzystwo Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej.

Celem Konferencji jest ułatwienie wymiany wiedzy naukowej i utylitarnej pomiędzy specjalistami z zakresu informatyki stosowanej, prowadzących badania i działalność dydaktyczną w rolnictwie, gospodarce leśnej i żywnościowej. Konferencja będzie okazją do prezentacji swych osiągnięć, wymiany doświadczeń i poglądów. Liczymy, że przyczyni się ona do podniesienia poziomu i zwiększenia skuteczności badań naukowych oraz kształcenia kadr w zakresie zastosowań informatyki w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i leśnej. Obrady będą przebiegać w formie wygłaszania referatów i komunikatów naukowych połączonych z dyskusją, przewidywana jest również sesja posterowa.

Galeria edycji 2018