INŻYNIERIA ROLNICZA

Studia na kierunku Inżynieria rolnicza pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i zarządzania nowoczesnymi zakładami serwisowania maszyn rolniczych, a także przygotowują do samodzielnego oraz twórczego wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii występujących w rolnictwie i jego otoczeniu.

PERSPEKTYWY PO STUDIACH:

  • Doradca klienta w firmach zajmujących się sprzedażą ciągników, maszyn rolniczych i części zamiennych,
  • Inżynier serwisu technicznego,
  • Zarządzający pionem technicznym w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych,
  • Administracja państwowa i samorządowa.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

  • Czas trwania: 7 semestrów (S), 8 semestrów (NS)
  • Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
  • Tytuł zawodowy: inżynier

Studia pierwszego stopnia pozwalają podejmującym naukę zapoznać się z technikami i technologiami stosowanymi w rolnictwie, zasadami organizowania i zarządzania usługami technicznymi dla rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, techniką komunalną oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w procesach produkcji, informatyki, mechatroniki i podstaw prawnych.

  Program studiów stacjonarnych od 2014/2015
  Program studiów stacjonarnych od 2019/2020
  Program studiów niestacjonarnych od 2015/2016
  Program studiów niestacjonarnych od 2019/2020

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

  • Czas trwania: 3 semestry
  • Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
  • Tytuł zawodowy: magister inżynier

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu są przygotowani do obsługi technicznej maszyn stosowanych w rolnictwie i przetwórstwie płodów rolnych. Uzyskują także przygotowanie specjalistyczne do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw usługowych dla rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.

  Program studiów stacjonarnych od 2014/2015
  Program studiów stacjonarnych od 2019/2020
  Program studiów niestacjonarnych od 2014/2015
  Program studiów niestacjonarnych od 2019/2020