DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

W ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego realizowane jest zadanie:

"Efektywne, energooszczędne i przyjazne środowisku metody i środki inżynierii rolniczej
sprzyjające doskonaleniu procesów produkcji w sektorze rolno-spożywczym"

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Przybył

Zadania realizowane w ramach dotacji na badania naukowe pracowników nauki do 35-go roku życia:

Tytuł zadania badawczego Wykonawca / kierownik
Określenie podstawowych właściwości fizykochemicznych wybranych pozostałości rolnych i spożywczych dr inż.
Wojciech Czekała
Badania wpływu dynamiki procesu kompostowania na rozkład kompleksu lignocelulozowego bioodpadów dr inż.
Damian Janczak
Analiza zmienności składu chemicznego kiszonki kukurydzianej w trakcie fermentacji metanowej przy zastosowaniu aparatu ANKOM 200 dr inż.
Andrzej Lewicki
Zastosowanie międzyplonów w produkcji buraków cukrowych w aspekcie ilości i jakości plonu dr inż.
Natalia Mioduszewska
Wpływ stopnia rozpylenia wody jeziornej na jej natlenienie dr inż.
Ewa Osuch
Analiza właściwości energetycznych elementów struktury słomy kukurydzianej dr inż.
Dawid Wojcieszak
Budowa zbiorów uczących niezbędnych do generowania modeli neuronowych dr inż.
Maciej Zaborowicz
Opracowanie metody likwidacji żywych ja ATT oraz bakterii z rodzaju Salmonella w ściekach bytowych celem rolniczego ich wykorzystania mgr inż.
Aleksandra Andrysiak
Przeprowadzenie analizy obrazu wybranych obiektów, produktów rolno-spożywczych, a następnie skonstruowanie trójwymiarowych siatek izoparametrycznych elementów skończonych z wygładzeniem powierzchni za pomocą NURBS mgr inż.
Kinga Balcerzak
Poziom automatyzacji wielkopolskich gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej mgr inż.
Jan Beba
Ocena przydatności słomy konopi oleistych do produkcji biopaliw stałych mgr inż.
Jakub Frankowski
Wytworzenie zbioru danych, na podstawie którego będzie dokonana klasyfikacja obrazów USG mgr inż.
Karolina Górna
Badanie wartości opałowej wybranych produktów roślinnych mgr inż.
Marcin Herkowiak
Modelowanie dziedziny problemowej obejmującej hodowlę zarodową gęsi oraz opracowanie mechanizmów wizualizacji i automatycznej współpracy z pakietem statystycznym R mgr inż.
Przemysław Idziaszek
Opracowanie graficzne i algebraiczne struktury niezawodnościowej ciągników rolniczych za pomocą sieci bayesowskich mgr inż.
Piotr Jurek
Identyfikacja ilości i składu głównych odpadów mleczarskich oraz ich potencjału energetycznego jako substratów w procesie monofermentacji oraz w mieszankach mgr inż.
Kamil Kozłowski
Prototyp bezzałogowego modelu powietrznego dla sektora rolniczego mgr inż.
Mateusz Łukomski
Pozyskanie materiału empirycznego (badania terenowe) oraz wytwarzanie oryginalnego programu do pobierania cech charakterystycznych zjawisk chorobowych mgr inż.
Piotr Okoń
Opracowanie modelu rozmytego systemu wspomagania decyzji w procesie inwestycyjnym parku maszyn rolniczych mgr inż.
Andrzej Osuch
Testy prototypu urządzenia do mechanicznego usuwania kwiatostanów rdestnicy kędzierzawej oraz analiza parametrów fizyczno-chemicznych wody Jeziora Rusałka mgr inż.
Julianna Ratajczak