REKRUTACJA

Gospodarka odpadami organicznymi

Start Rekrutacja Plan studiów Sylabusy

I. Warunki i tryb rekrutacji

Kandydatami mogą być absolwenci studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie następujących dokumentów:
1. Podanie o przyjęcie,
2. Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
3. Odpis albo uwierzytelnioną kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Rekrutację prowadzi powołany przez Rektora kierownik studiów. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokół. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Dziekan WRiB. Od decyzji, przysługuje prawo odwołania do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W przypadku nieprzyjęcia na studia dokumenty zwraca się kandydatowi.

II. Limit miejsc

Warunkiem koniecznym uruchomienia studiów 2-semestralnych jest zrekrutowanie minimum 15 kandydatów.

III. Termin i miejsce składania dokumentów

Rejestracja kandydatów: od 15 sierpnia do 15 września 2018 r.

Miejsce składania dokumentów: sekretariat SP-GOO (pokój C-304, A-105 Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 50, 60-627 Poznań).

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 20 września 2018r.
O przyjęciu na studia kandydaci zostaną powiadomieni przez pocztę e-mail i listownie.

Warunkiem podjęcia studiów jest:
1. Zawarcie pisemnej umowy o warunkach świadczenia usługi edukacyjnej w ramach studiów podyplomowych (podczas 1 zjazdu.):
a) umowa dwustronna (Załącznik nr 1do uchwały nr 156/2018 Senatu UPP)
b) umowa trójstronna (Załącznik nr 2 do uchwały nr 156/2018 Senatu UPP).
2. Wniesienie wpłaty określonej w umowie w całości.

Rozwiązanie umowy następuje w przypadku skreślenia z listy słuchaczy lub pisemnej rezygnacji Słuchacza ze studiów. W przypadku rozwiązania umowy przed terminem, Nabywcy przysługuje prawo do zwrotu wniesionej opłaty za zajęcia planowane od kolejnego miesiąca po rozwiązaniu umowy. Decyzję o zwrocie podejmuje Dziekan, po zasięgnięciu opinii kierownika studiów podyplomowych. W przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia Słuchacza z listy słuchaczy Nabywca ponosi opłaty wynikające z niniejszej umowy w wysokości proporcjonalnej do przeprowadzonych zajęć objętych planem studiów oraz ponoszonych przez Uczelnię kosztów.